วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การใช้ Must และ Have to

Must

แปลว่า ต้อง ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เสมอ มีรูปเป็นปัจจุบัน และอนาคต มีหลักการใช้ดังนี้

1. ใช้แสดงความจำเป็นที่ต้องกระทำ

You must finish your homework on Sunday.

2. ใช้ในการให้คำแนะนำหรือการสั่งกับตัวเราเองหรือกับบุคคลอื่นเช่น

You must stop smoking.

4. ใช้ must เมื่อพูดถึงสิ่งที่เราแน่ใจเช่น

The boy keeps crying. He must be really sick.

Have to

แปลว่า ต้อง
must เป็นการสั่งความจำเป็นมาจากบุคคลที่กำลังพูดหรือกำลังฟัง

have to พูดถึงความจำเป็นที่มาจากภายนอกบางทีอาจจะเพราะว่ากฎหมาย กฏระเบียบหรือเป็นข้อตกลงเช่น

You must stop smoking.

I have to stop smoking because I'm sick.

mustn't ใช้บอกบุคคลไม่ให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้

You mustn't ask Jeny.

มีความหมายว่า (Don't ask Jeny.) haven’t, got to, don't have to ใช้พูดในบางสิ่งที่ไม่สำคัญ

You don't have to read a this cartoon book.

หมายความว่า (You can read if you like it, but it is not necessary.)

ทั้ง must และ have to ต่างก็แสดงความจำเป็นด้วยกันทั้งคู่ เช่น

1. All students must take an entrance exam.

2. All students have to take an entrance.

ทั้ง 2 ประโยคนั้น นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการสอบเอ็นทรานซ์ ไม่มีทางเลือกอื่นๆ เพราะเป็นการบังคับสอบ

การใช้ประโยคแสดงความจำเป็นในชีวิตประจำวันเรามักใช้ have to มากกว่า must คำว่า must จะแรงกว่าคำว่า have to และชี้ถึงภาวะ เร่งด่วน
หรือเน้นความสำคัญกว่า

ไม่มีความคิดเห็น: